Statut

cropped-poz_logo_mini-1.png

 Statut POZJudo – pobierz (*doc)

STATUT

Podkarpackiego Okręgowego Związku Judo

ROZDZIAŁ I.

NAZWA,TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA WŁADZ, CHARAKTER PRAWNY.

§ 1.

Stowarzyszenie nosi nazwę Podkarpacki Okręgowy Związek Judo w skrócie POZJudo, zwany

dalej Związkiem i przejmuje dotychczasową działalność i majątek Rzeszowskiego Okręgowego

Związku Judo.

§ 2.

Terenem działania Związku jest obszar województwa podkarpackiego, a siedzibą władz Podkarpacka Federacja Sportu 35-011 Rzeszów ul. Pułaskiego 13a

§ 3.

Związek jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną.

§ 4.

Związek działa zgodnie z niniejszym Statutem w ramach obowiązującego w Polsce prawa, w szczególności zgodnie z ustawą o kulturze fizycznej i wytycznymi władz sportowych.

§ 5.

Związek w ramach swojej działalności współpracuje z władzami sportowymi i innymi organizacjami sportowymi i rekreacyjnymi.

§ 6.

Związek może posiadać odznaki organizacyjne oraz używać pieczęci zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 7.

Związek może być członkiem krajowych organizacji o tym samym lub podobnym zakresie działania.

§ 8.

Związek opiera swą działalność głównie na pracy społecznej członków i działaczy.

ROZDZIAŁ II

CEL I ŚRODKI DZIAŁANIA.

§ 9.

Celem Związku jest popularyzacja, rozwój i stałe podnoszenie poziomu judo.

§ 10.

Dla osiągnięcia celu określonego w § 9. Związek stosuje następujące działania:

1/ zrzesza stowarzyszenia uprawiające judo;

2/ opracowuje kierunki rozwoju judo w województwie podkarpackim;

3/ czuwa nad zachowaniem należytego poziomu moralnego i wychowawczego wśród zawodników, szkoleniowców i działaczy;

4/ organizuje zawody i imprezy sportowe;

5/ koordynuje i kontroluje działalność swych członków, wynikającą z ich przynależności do Związku;

6/ kontroluje prawidłowość wykonania programów szkoleniowych w klubach sportowych;

7/ rozstrzyga spory powstałe w obrębie Związku;

8/ prowadzi rejestr zawodników oraz statystykę efektów uzyskanych w judo na terenie swojego

działania;

9/ inicjuje i podejmuje z zachowaniem obowiązujących przepisów inną działalność zmierzającą do realizacji swych statutowych celów i zadań;

10/ prowadzi działalność wydawniczą (komunikaty POZJudo);

11/ może prowadzić działalność gospodarczą.

ROZDZIAŁ III.

CZŁONKOWIE ZWIĄZKU ICH PRAWA I OBOWIĄZKI.

§ 11.

Członkowie Związku dzielą się na:

1/ zwyczajnych;

2/ wspierających;

3/ honorowych.

§ 12.

1. Członkami zwyczajnymi Związku są:

a/ kluby sportowe;

b/ stowarzyszenia kultury fizycznej działające w zakresie sportu judo oraz inne organizacje działające w zakresie sportu judo

2. Członkami wspierającymi mogą być osoby prawne i fizyczne uznające i popierające cele Związku.

3.Związek może nadać godność honorowych członków osobom fizycznym, które położyły wybitne zasługi dla rozwoju sportu judo na terenie działania POZJudo.Godność członka honorowego może nadać Walne Zebranie Delegatów na wniosek Zarządu.

4. Zarząd związku może przyznać osobom fizycznym honorową Odznakę Związku za szczególne zasługi w rozwoju judo na terenie woj. podkarpackiego.

5. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje Zarząd na podstawie pisemnego zgłoszenia.

§ 13.

1. Członkowie zwyczajni Związku mają prawo do:

a/ biernego i czynnego prawa wyborczego do władz Związku;

b/ zgłaszania postulatów i wniosków wobec władz Związku;

c/ korzystania z uprawnień członkowskich wynikających ze statutowej działalności Związku.

2. Członkowie wspierający posiadają wszystkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem czynnego prawa wyborczego i głosu stanowiącego na Walnym Zebraniu Delegatów

3. Członkowie honorowi posiadają wszystkie prawa członków zwyczajnych.

§ 14.

Członkowie Związku są obowiązani do :

1/ aktywnej działalności na rzecz rozwoju judo i podnoszenia poziomu sportowego w tej dyscyplinie;

2/ przestrzegania Statutu , regulaminów oraz przepisów obowiązujących w sporcie, dbania o przestrzeganie zasad postępowania określonych Kartą Praw i Obowiązków Sportowca;

3/ prowadzenia działań na rzecz popularyzacji judo, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży.

§ 15.

1.Członkostwo zwyczajne Związku ustaje w przypadku:

a/ wystąpienia zgłoszonego do Zarządu na piśmie;

b/ rozwiązania się Stowarzyszenia, względnie sekcji judo w tym Stowarzyszeniu;

c/ wykluczenia na podstawie prawomocnej uchwały Zarządu w przypadku naruszenia postanowień niniejszego Statutu.

2. Członek Zwyczajny Związku może być zawieszony w prawach członkowskich przez Zarząd Związku w przypadku naruszenia postanowień niniejszego Statutu.

3. Zawieszenie Klubu Sportowego w prawach członkowskich polega na okresowym pozbawieniu sekcji judo uprawnień statutowych a w szczególności prawa do udziału w rozgrywkach sportowych

§ 16.

Od Uchwały Zarządu Związku o wykluczenie lub zawieszenie w prawach członkowskich przysługuje stronie prawo odwołania się do Walnego Zebrania Delegatów, w terminie 30 dni.

ROZDZIAŁ IV.

WŁADZE ZWIĄZKU.

§ 17.

Władzami Związku są:

1/ Walne Zebranie Delegatów.

2/ Zarząd.

3/ Komisja Rewizyjna.

§ 18.

Kadencja władz Zarządu trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub

jawnym w zależności od decyzji Walnego Zebrania Delegatów.

§ 19.

Władze Związku mają prawo dokooptować nowych członków na miejsce tych , którzy ustąpili w czasie kadencji. Liczba dokooptowanych członków danej władzy nie może przekraczać 1/3 ogólnej liczby członków pochodzących z wyboru. Członkowie dokooptowani mogą obejmować funkcję Prezesa lub Wiceprezesa.

§ 20.

Uchwały władz Związku zapadają zwykłą większością głosów przy udziale połowy uprawnionych do głosowania o ile szczególne postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.

WALNE ZEBRANIE DELEGATÓW

§ 21.

Najwyższą władzą Związku jest Walne Zebranie Delegatów zwoływane przez Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze i co cztery lata jako sprawozdawczo-wyborcze.

§ 22.

Do kompetencji Walnego Zebrania Delegatów należy:

1/ ustalanie generalnych kierunków działalności Związku;

2/ rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności ustępujących władz Związku;

3/ udzielanie absolutorium ustępującym władzom Związku: Zarządowi na wniosek Komisji

Rewizyjnej;

4/ wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej;

5/ nadawanie godności członka honorowego;

6/ uchwalanie wysokości składki członkowskiej;

7/ przyjmowanie uchwał o zmianie Statutu i rozwiązaniu Związku;

8/ rozpatrywanie odwołań od Uchwały Zarządu Związku w sprawie wykluczenia i zawieszenia w

prawach członka Związku.

§ 23.

W Walnym Zebraniu Delegatów biorą udział:

1/ z głosem stanowiącym delegaci członków zwyczajnych wybrani według klucza ustalonego

przez Zarząd Związku oraz członkowie honorowi;

2/ z głosem doradczym członkowie wspierający i zaproszeni goście.

§ 24.

O terminie , miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Delegatów, Zarząd Związku zawiadamia delegatów co najmniej na 30 dni przed terminem zebrania.

§ 25.

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwołane przez Zarząd Związku z własnej inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej albo co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Związku.

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów zwoływane jest przez Zarząd Związku w terminie 3 miesięcy od daty zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

ZARZĄD ZWIĄZKU

§ 26.

1. Zarząd Związku składa się z 5 – 7 członków w tym Prezesa, Wiceprezesa i Sekretarza

2. Członkowie Zarządu wybierani są przez Walne Zebranie Związku.

3. Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa, Wiceprezesa i Sekretarza.

§ 27.

Do kompetencji Zarządu Związku należy:

1/ reprezentowanie Związku na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu;

2/ realizowanie wytycznych i zaleceń władz sportowych w zakresie rozwoju i podnoszenia

poziomu sportu judo oraz wykonywanie uchwał Walnego Zebrania delegatów;

3/ podejmowanie działań w sprawach:

a/ dotacji dla Związku,

b/ szkolenia i doszkalania kadr trenersko – instruktorskich,

c/ budowy urządzeń sportowych, produkcji sprzętu zgodnie z potrzebami sportu judo;

4/ zarządzanie majątkiem i funduszem Związku zgodnie z obowiązującymi przepisami;

5/ uchwalenie kalendarza sportowego, planów działania i planów finansowych Związku;

6/ ocena działalności sekcji judo w klubach sportowych;

7/ powoływanie, nadzorowanie, rozwiązywanie komisji problemowych działających na

podstawie regulaminów uchwalonych przez Zarząd Związku;

8/ rozstrzyganie sporów związanych z działalnością sekcji judo na terenie działania Związku;

9/ podejmowanie decyzji w sprawie działalności gospodarczej

10/ podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Związku.

§ 28.

1. Posiedzenia Zarządu powinny się odbywać w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności przynajmniej połowy członków. Przy równej ilości głosów decyduje głos Prezesa.

§ 29.

KOMISJA REWIZYJNA

1. Komisja Rewizyjna składa się z 35 członków w tym: przewodniczącego i sekretarza.

2. Komisja Rewizyjna przeprowadza w miarę potrzeb, ale przynajmniej raz w roku kontrolę całokształtu działalności Związku ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej pod względem celowości i gospodarności działań.

3. Komisja Rewizyjna przedkłada Walnemu Zebraniu Delegatów sprawozdanie oraz posiada wyłączne prawo stawiania wniosków w sprawie udzielania Zarządowi absolutorium.

4. Protokoły wraz z wnioskami z przeprowadzonych kontroli Komisja Rewizyjna przedkłada do wykonania Zarządowi Związku.

5. Komisja Rewizyjna ma prawo do wystąpienia do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień oraz usunięcia nieprawidłowości.

6. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji bierze udział w posiedzeniu Zarządu i innych organów Związku z głosem doradczym.

ROZDZIAŁ V.

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

§ 30.

Związek ma prawo nagradzania i wyróżniania osób zasłużonych dla judo.

§ 31.

Związek może wystąpić o nadanie odznaczeń państwowych i resortowych działaczom i zawodnikom judo oraz nadawać ustanowione przez władze Związku odznaczenia honorowe.

Rodzaje nagród i wyróżnień oraz warunki i zasady ich przyznawania określają przepisy państwowe, Karta Praw i Obowiązków Sportowca oraz inne odpowiednie przepisy i regulaminy.

ROZDZIAŁ VI

KARY

§ 32.

1. Związek ma prawo nakładania kar na :

a/ członków Zarządu;

b/ zawodników;

c/ trenerów i instruktorów;

d/ sędziów i działaczy.

2. Tryb postępowania dyscyplinarnego jak i rodzaje kar określają przepisy dyscyplinarne i regulamin Polskiego Związku Judo.

ROZDZIAŁ VII

MAJĄTEK I FUNDUSZ ZWIĄZKU.

§ 33.

1. Majątek Związku stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusz.

2. Na fundusz Związku składają się:

a/ dotacje;

b/ składki roczne członków Związku;

c/ darowizny;

d/ inne wpływy uzyskane z działalności statutowej Związku;

e/ wpływy z działalności gospodarczej Związku, prowadzonej w oparci o aktualny stan prawy.

§ 34.

Do ważności oświadczeń dotyczących praw i obowiązków majątkowych Związku wymagane jest współdziałanie dwóch spośród wymienionych osób:Prezesa lub Wiceprezesa z Sekretarzem lub Głównym Księgowym

 § 35.

Wszelkie postanowienia władz Związku zmierzające do uszczuplenia majątku Związku wymagają zgody władzy rejestracyjnej.

ROZDZIAŁ VIII

ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE ZWIĄZKU.

§ 36.

Uchwałę w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania Związku podejmuje Walne Zebranie

Delegatów większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy liczby delegatów.

§ 37.

Uchwała o rozwiązaniu Związku powinna określać sposób likwidacji i cel na jaki zostanie

przeznaczony majątek Związku.

§ 38.

Uchwała o przeznaczeniu majątku Związku wymaga zatwierdzenia przez władze rejestracyjne.

POZ JUDO